Registreeru Rakett69 Õpihuvilaagrisse

Lisainfo õpihuvilaagrite kohta leiad siit.
Ostutingimused

Ostutingimused

Müügitingimused

Käesolevad müügitingimused kehtivad “Rakett69 Õpihuvilaagrid” e-keskkonnas rakett69.ahhaa.ee osalejat laagrisse registreeriva ja laagrikoha eest e-ostukeskkonnas tasu (edaspidi: Laagritasu) maksva kliendi (edaspidi: Ostja) ja e-ostukeskkonna rakett69.ahhaa.ee (edaspidi: Müüja) omaniku:

SA Teaduskeskus AHHAA
Sadama 1, 51004 Tartu
reg. Nr 90007572
KMKR nr EE100927436

vahel kaupade ja teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Müüja koduleheküljel tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab Ostja, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

Hinnakiri

Müüja koduleheküljel müüdavate laagrikohtade hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

Müüja jätab endale õiguse hindu korrigeerida. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne muudatuse jõustumist, siis kehtib tema jaoks hind, mis oli kirjas ostu sooritamise hetkel.

Maksmine

E-poes saab maksta valitud kauba/teenuse eest järgnevate pankade e-pangalingi kaudu: Swedbank, SEB pank, LHV pank ja Luminor pank või kasutades krediitkaarti.

NB! Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) väljuge e-panga lehelt, vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Järgnevalt kuvatakse Teile ekraanil tellimuse kinnitus ning teavitus tuleb ka e-posti aadressile.

Laagrikoha broneeringu kinnitus toimetatakse Ostjale koos arvega tema poolt ostu juures märgitud e-posti aadressile koheselt pärast ostu sooritamist.

Ostu tühistamine ja raha tagastamine

Ostu on võimalik tühistada, kui Ostja Saadab sellekohase sooviavalduse e-posti aadressile: rakett69@ahhaa.ee või vajutab vastavat nuppu saadetud e-kirjas.
Kui Ostja teavitab Müüjat vähem kui 7 päeva enne Laagri toimumise alguskuupäeva, tagastatakse Ostjale 50% Laagritasust. Laagritasu ei tagastata, kui Ostja saadab Müüjale tühistamisteavituse peale esimese laagripäeva algust.
Müüjal on õigus põhjendatud või ettenägematutel asjaoludel tühistada “Rakett69 Õpihuvilaagri” toimumiskord või muuta toimumiskuupäevasid, teavitades sellest Ostjat kirjalikult vähemalt 1 päev enne Laagri toimumiskuupäeva. Juhul kui “Rakett69 Õpihuvilaagri” toimumine tühistatakse või muudetakse kuupäevasid, teostab Müüja Ostjale tagasimakse 100% ulatuses 3-5 tööpäeva jooksul.

Muud tingimused

Müüja kasutab Ostja poolt antud isikuandmeid ainult Ostja ostutellimuse täitmiseks. Müüja ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. lepingulistele koostööpartneritele (laagrijuhendaja) vajalikus ulatuses Rakett69 Õpihuvilaagri läbiviimiseks (Osaleja nimi, vanus, eritoidu vajadus, lapsevanema kontakttelefoni number) ja seadusega ettenähtud juhtudel.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

Lisainfo

E-R kell 09.00-17.00
telefonil +372 5749 4878
e-posti aadressil rakett69@ahhaa.ee

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Uuendatud: 17.03.2023

Käesolevates privaatsustingimustes kirjeldatud töötlemistoimingute vastutav töötleja on SA AHHAA Teaduskeskus, registrikood 90007572, aadress Sadama 1, Tartu 51004, Eesti; (edaspidi kas “AHHAA” või "meie”) on ettevõte, kes haldab Rakett69 õpihuvilaagrite korraldamist, laagrisse registreerimist, maksete kogumist ning laagrite läbiviimist (“Teenus”).

Meil on kohustus kaitsta kasutajate privaatsust ja andmeid. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Me vastame GDPR-i nõutele
GDPR on EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS  2016/679 (27.aprill 2016), mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja nende andmete vaba liikumist.

Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid me kogume?

Isikuandmed on igasugune teave sinu kui tuvastatava isiku kohta. Isikuandmed, mida me töötleme ja kogume, hõlmavad järgmist:
 • Sinu kui lapsevanema poolt edastatud andmed enda isiku kohta – ees- ja perekonnanimi ja kontaktinfo – kodune aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • Sinu poolt edastatud andmed laagrisse registreeritud lapse kohta – lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, T-särgi suurus, kodune aadress, soovi korral info allergiate kohta ja kontaktinfo – e-posti aadress ja telefoninumber.
 • veebisaidi külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed. Näiteks veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu.
 • tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed (nt kirjavahetuse vahendusel edastatavad isikuandmed).
Me kasutame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • et täita tellimusi ja osutada teenuseid;
 • viia läbi tehinguid meie veebilehe kaudu
 • meie äritegevuse toimimiseks, sh. sisemistel eesmärkidel nagu auditeerimiseks, andmeanalüüsiks ja statistika tegemiseks;
 • tõrgete otsinguks, parandamaks meie teenuseid;
 • tehtud tehingute kinnitamiseks, väljavõtete tegemiseks ja arvete koostamiseks ja kooskõlastamiseks.
Millised on õiguslikud alused andmete töötluseks?
Me töötleme sinu andmeid kas lepingulisel alusel (töötlemine on vajalik täitmaks lepingust tulenevaid kohustusi või kui oled andnud meile nõusoleku AHHAA õigustatud huvi alusel Teenuse pakkumiseks  GDPR artikkel 6 a) b) ja  f).

Kas me avalikustame sinu andmeid?
Me ei avalda Sinu isikuandmeid ilma Sinu nõusolekuta. Kogume laagrisse registreerimiseks Sinu ja registreeritava lapse andmeid ja avaldame need vaid laagrijuhendajale, kes on AHHAA-ga lepingulises suhtes.

Meie veebilehe külastajana võib tekkida olukord, kus soovid kasutada kolmanda osapoole teenuseid. Sellisel juhul küsitakse su käest eraldi nõusolekut kolmandate osapoolte tingimustega ning sinu andmeid ei edastata ilma nõusolekuta (nt Montonio maksealgatuse kasutamine vms). 

Töötleme Sinu isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. Lisaks võime olla olukorras, kus oleme seaduse järgi kohustatud avaldama osa või kõik sinu isikuandmetest kohtumääruse alusel uurimisasutusele, kohtule vms riiklikule institutsioonile. 

Isikuandmete säilitamise kestus
Me säilitame isikuandmeid vaid nii kaua kui see on vajalik ja kooskõlas eesmärkidega, milleks andmeid koguti.  Lisaks peame jälgima seadustes nõutavaid säilitusperioode, mis sõltuvad asjaomaste isikuandmete tüübist ja iseloomust. Näiteks tuleb raamatupidamise või maksustamisega seotud andmeid säilitada vähemalt seitse aastat pärast seda, kui nende töötlemise eesmärk on lõppenud (tehing meie vahel on toimunud või majandusaasta lõppenud). 

Sinu õigused andmesubjektina
Sul on andmesubjektina järgmised õigused:
 • Sul on õigus saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete kohta.
 • Sul on õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Sinu õigust töödeldavate isikuandmete koopiale.
 • Sul on õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele.
 • Sul võib olla õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on sul õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks.
 • Koos andmete kustutamisega lõppevad ka kõik teile ette nähtud personaalsed soodustused. Sa saad seda teha, saates e-kirja rakett69@ahhaa.ee
 • Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Sul on andmete ülekandmise õigus ehk Sul tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud.
 • Sul on õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Sinu isikuandmete töötlemine on seaduspärane.
 • Sul on õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud kahju.
 • Õigused seoses automatiseeritud töötlusega tähendavad, et andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Teil on õigus vältida mistahes automaatsel isikuandmete töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks;
 • Sul on õigus pöörduda kaebusega meie, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.
Küpsised ja muud veebitehnoloogiad
Võime koguda veebisaidil ja platvormil Sinu kohta andmeid, kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse brauseri poolt arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt sinu harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida sind teenuse sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

Kasutame sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles veebisaidi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte küpsiseid kasutavad meie partnerite veebisaidid, mis on seotud meie veebisaidiga. Nende küpsiste tekkimist meie ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.

Küpsiste osas nõustuvad külastajad nende kasutamisega veebisaidil, infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiseid. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebisaidi funktsioonid külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

Piiriülene ülekanne
Me ei töötle isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu. Andmekeskused, mida kasutame ja ka meie alltöötlejad, asuvad Euroopa Liidus. 

Andmete säilitamine
AHHAA säilitab Sinu isikuandmeid pilvepõhiste andmebaaside haldusteenuste serverites. 

Privaatsustingimuste uuendused ja täiendused
AHHAA võib aeg-ajalt muuta ühepoolselt Privaatsustingimusi. Kontrolli aeg-ajalt meie veebilehelt Privaatsustingimusi. Viimane uuendamise aeg on Privaatsustingimuste alguses. 

Kontakt
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil rakett69@ahhaa.ee.

AHHAA meeskond